Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden webwinkel Tacho.nu BV

Tacho.nu hanteert de METAALUNIEVOORWAARDEN zijnde deAlgemene leverings en betalingsvoor-waarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden en kleinbedrijf in de metaal). Deze zijn op eerste verzoek opvraagbaar of hier in PDF-formaat te downloaden.

Hierna volgen een aantal specifiek voor de webwinkel geldende voorwaarden.

Privacy
Tijdens het bestelproces vragen we om uw gegevens. De gevraagde informatie is nodig om bestellingen snel en correct te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om te kunnen voorzien in after-salesdoeleinden. De ingevoerde gegevens komen in het bestand van Tacho.nu BV. De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en after-salesdoeleinden.

Prijzen
Alle in de winkel genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen. Dit zal geen gevolgen hebben voor een reeds lopende bestelling.

Bestelling 
Na elke bestelling ontvangt de klant een bestelbevestiging op het opgegeven e-mailadres. Controleer de juistheid van de bestelling. Bij twijfel of onjuistheid van gegevens dient u zelf per mail of per telefoon contact op te nemen. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden indien wij gronden hebben om aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd delen wij dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling mede. Vermeld bij correspondentie altijd het ordernummer!

Betaling 
U kunt uitsluitend betalen door vooruitbetaling (buitenlandse klanten) of via iDEAL. Zodra u de bestelling via iDEAL definitief maakt wordt u verbonden met uw bank en kunt u de betaling afronden.

Levering 
Wij streven ernaar om het product op de dag van bestelling of binnen 2 a 3 werkdagen te verzenden. Het bestelde zal doorgaans uiterlijk binnen 10 werkdagen na bestelling worden verzonden. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien blijkt dat een bestelling niet (compleet) geleverd kan worden omdat één van de produkten niet langer leverbaar is, zal een spoedige terugbetaling volgen van teveel betaalde gelden.
Wij maken gebruik van TNT Post en GLS voor de bezorging van de leveringen. Nadat de artikelen afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.

Eigendomsvoorbehoud 
De bestelde hardware en/of verbruiksmaterialen zijn pas eigendom van de klant en het gebruiksrecht van software is pas bruikbaar door de klant als aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan.

Reclame en aansprakelijkheid 
Tacho.nu BV adviseert de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren en de daarbij gebleken gebreken binnen één werkweek via mail te melden. Blijkt er iets niet akkoord te zijn met de levering dan zullen we ofwel de desbetreffende produkten tegen faktuurwaarde restitueren ofwel vervangen voor nieuwe exemplaren, mits de oorspronkelijke produkten retourgezonden worden. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van Tacho.nu BV. Indien enige bepaling uit deze of onze Algemene Voorwaarden van de Metaalunie geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze of onze Algemene Voorwaarden van de Metaalunie blijven onverminderd van kracht.

Garantie
Op hardware geldt een garantietermijn van 1 jaar na datum aanschaf.

Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade.

Toepasselijk recht 
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen
Indien u niet tevreden bent over een product en/of dienst neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: info@tacho.nu. Uiterlijk binnen 1 werkweek zullen wij op uw klacht reageren. Vorenstaande laat onverlet het recht om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.